Positions News & Events Q&A Contact HR
รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินการ
ด้านการวางแผนและสรรหาบุคลากร(HR Planning and recruitment)
 • โครงการวางแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์(Strategic Workforce Planning) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และจัดทำเครื่องมือในการบริหารแผนอัตรากำลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการเปิดให้บริการของโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity Improvement)และรักษาคุณภาพในการทำงาน โดยเปรียบเทียบภายในหน่วยงานตัวเอง (Self-benchmark)

 • การสรรหาเชิงรุกในกลุ่มตำแหน่งงานวิชาชีพที่มีความขาดแคลน โดยเพิ่มช่องทางการสรรหารับตรงจากสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ(Competency) สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

 • โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์(Strategic Workforce Performance Management System) เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบและระบบเดียวกัน โดยยึดหลักของความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน
 • ด้านการพัฒนาบุคลากร(HR Development)
 • การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (Leadership Development) เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ตรงตามสมรรถณผู้นำที่โรงพยาบาลกำหนด โดยในปี 2560 เน้นพัฒนาด้านนำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Lead to inspire) และพัฒนาทักษะด้าน Coach ด้วยเห็นว่าทักษะดังกล่าวเป็นทักษะสำคัญที่จะผลักดันให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานให้เกิดขึ้นได้ยั่งยืน (Long term leadership style) และพัฒนาผู้บริหารให้บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

 • การพัฒนาระดับหัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส (Team Leaders Development) เน้นพัฒนาด้าน Supervision (Lead your Team) เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำระดับต้นให้สามารถบริหารจัดการทีมงาน และให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์วางแผน ควบคุม ติดตามงาน และให้คำปรึกษาภายในทีมงานได้

 • การพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ Core Competency Development (การพัฒนาสมรรถนะหลักของโรงพยาบาล) เพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับทุกคนในโรงพยาบาลให้แสดงพฤติกรรมที่เหมือนกัน เพื่อส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่โรงพยาบาลกำหนด โดยในปี 2560 เน้นด้าน Responsible for society และ Hospital commitment

 • Homey Service Experience (การพัฒนาพฤติกรรมการบริการ)
  เพื่อให้มีความเข้าใจ และแสดงพฤติกรรมการบริการในแบบ Homey Hospital ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และตระหนักในเป้าหมายเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการบริการแบบ SiPH หรือ Homey Service Experience ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยในปี 2560 ดำเนินการด้าน
        - การสร้างวิทยากรภายใน Homey Service Trainer เพื่อถ่ายทอดความรู้ และทักษะ มาตรฐานการบริการ แบบ SiPH
        - ดำเนินการอบรม Homey Service Standard ให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล

  การพัฒนาตามสายวิชาชีพ (Functional & Technical Training)
  เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาอาชีพ (Nurse, Clinical, Non Clinical, Clinical Support) ให้มีความรู้และทักษะที่ครอบคลุมทั้งการ อบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้น และความรู้เฉพาะทางตามสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่กำหนดไว้ได้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพอย่างแท้จริง
  ด้านการธำรงรักษาบุคลากร (HR Preservation)
 • โครงการรางวัลทำงานนาน(Long Service Year Award) เพื่อยกย่องพนักงานทำงานให้กับองค์กรมาเป็นเวลานาน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีเป็นพลังผลักดันให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

 • โครงการวันเกิดพนักงาน (B – Day) เพื่อดูแลรักษาบุคลากรระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลให้มีความสุขกาย ความสบายใจในการทำงาน

 • โครงการ “SiPH คนดี ทำดี” เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมองค์กร ในด้านความซื่อสัตย์ (Integrity) และบริการด้วยใจ (Serve others) ในการประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 • ด้านงานมาตรฐานของโรงพยาบาล(Re-accredit JCI Standard)
 • การดำเนินการติดตามและตรวจสอบด้านมาตรฐานคุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร(SQE) อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่โรงพยาบาลกำหนด