Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ประเมินผู้รับบริการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program
2. ดูแลเรื่องโรคและหัตถการที่ต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR
4. จัดเตรียมการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program เช่น เครื่อง Ultrasound, เครื่อง Nerve stimulator, เครื่อง PCA
5. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในรายที่คาดว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจยากนอกห้องผ่าตัดเช่นในหอผู้ป่วย,ICU,CCU และการช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นสูง
6. เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือในการผ่าตัดที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
• ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งแล้ว
• ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมวิสัญญีพยาบาล
• มีประสบการณ์การทำงานวิสัญญีพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีคุณสมบัติในการให้บริการที่ดี
• มีทักษะความรู้ความสามารถะด้านคอมพิวเตอร์