Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทุกสาขาการรักษา
2. ดูแลความพร้อมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของการให้บริการกายภาพบำบัด
3. ติดตาม KPI ของการให้บริการทางกายภาพบำบัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการให้บริการของโรงพยาบาล
4. ร่วมกับทีมงานจัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริการของผู้ป่วย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ul>
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
  • มีความรู้ด้านการดูแลเครื่องมือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
  • มีทักษะการสื่อสารการให้ความรู้ผู้ป่วยและให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีม / มีปฏิภาณไหวพริบดี / การติดต่อประสานงานดี  •