Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งบประมาณอาวุโส (Sr.Budget) จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1 พัฒนารายงานการใช้งบประมาณ ประสานงาน และตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 วิเคราะห์หาสาเหตุและติดตามการใช้งบประมาณ
3 นำเสนองบประมาณ การพัฒนาระบบบัญชีงบประมาณ การพัฒนาทีมงาน
4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ
  • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และระบบสารสนเทศอื่นๆ อาทิ SAPจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรืองบประมาณหรือตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ