Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
• ปฏิบัติหน้าที่รังสีเทคนิคในงานบริการผู้ป่วย หน่วยงานรังสีรักษา
• ตรวจสอบและรับรองผลงานบริการรังสีรักษา
• ตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ และครุภัณฑ์ สำหรับงานตรวจให้บริการทางการแพทย์ของงานรังสีรักษา
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีประสบการณ์และความสามารถ Conventional, 3DCRT, IMRT, IGRT, RapidArc, SRS, SRT, HDR, TBI และ TBE
  • มีความสามารถในการควบคุมเครื่องมือทางรักสีรักษา Conventional Simulation, CT Simulation, Linac และ HDR
  • หากมีความรู้ความสามารถในระบบ PACS และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สื่อสารดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพิจารณาเป็นพิเศษ