Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนตรวจการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน
2. ปฏิบัติการให้การตรวจวินิจฉัยทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน ให้แก่ผู้ป่วย
3. ประสานงาน ติดตามผลการตรวจ การแปลผล รวมทั้งรับ-ส่งต่อผลการตรวจและข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจวินิจฉัยทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน
4. ติดตามการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน
5. รวบรวมและติดตามผล KPIs ที่ได้รับมอบหมาย
6. ร่วมพัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะสมในการตรวจทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน แก่ผู้ป่วย
7. ร่วมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวินิจฉัยทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน
8. จัดทำคู่มือการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยทางระบบหู โสตประสาทและการได้ยิน
9. ร่วมจัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงาน ในแต่ละปีงบประมาณ
10. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาธารณสุข
  • มีทักษะการสื่อสารการให้ความรู้ผู้ป่วยและให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft , Word , Excel , PowerPoint , Internet เป็นอย่างดี