Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ปฏิบัติการจ่ายยา- เวชภัณฑ์ (Dispensing) ให้กับผู้มารับบริการและหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล2. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Counseling) ป้องกัน/แก้ไข Drug Related Problems ให้ผู้มารับบริการ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและทันเวลา
3. ประเมิน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขั้นพื้นฐาน พร้อมลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (HIS) ของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดการแพ้ยาซ้ำ
4. เตรียมยาผลิตทั่วไปตามใบสั่งแพทย์ เช่น ยาครีม
5. ควบคุม ดูแล การเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งในห้องยาและหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หรือ 6 ปี และมีใบประกอบโรคศิลป์
  • บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ