Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตาม Request และ รายงานผลด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ IQC และ EQA และ บันทึกการดำเนินการ และ แก้ไขตามที่กำหนด
3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ น้ำยา วัสดุ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
5. Check stock วัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดหาเลือดและส่วนประกอบเลือดให้ผู้รับบริการตามคำสั่งแพทย์
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเทคนิคการเเพทย์
  • มีความรู้ในงานตรวจวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Internet
  • มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้รับบริการ และ บุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง