Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วน Orthopedic จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ร่วมวางแผน และให้การสนับสนุนการดำเนินงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ตามนโยบายของโรงพยาบาล
2. บริหาร วางระบบงาน วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ควบคุมคุณภาพงานบริการในส่วนศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
• ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งแล้ว
• มีประสบการณ์ปฎิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 ปี
• มีบุคลิกภาพดีมีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
• ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว