Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login Application Form News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. แจ้งแหล่งเงินในการจัดซื้อ จัดหาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องเมื่อทำหลักการ และตรวจสอบ PR จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการงบประมาณในระบบ SAP
2. ติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน/โครงการ เพื่อควบคุมการใช้งบเป็นไปตามที่วางแผนไว้
3. รวบรวมข้อมูลให้หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนจัดทำข้อมูลการปิดปีงบประมาณ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ
  • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรืองบประมาณหรือตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ