Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : SAP Application Support (MM Module) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ใน Module ที่รับผิดชอบ
2. วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ SAP
3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
4. ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน (User ID) และปรับปรุงสิทธิการใช้งาน (Authorization) ระบบ SAP
5. จัดทำคู่มือ และรายงานต่าง ๆ ในระบบงาน ERP (SAP)
6. ประชุมแก้ปัญหาระบบงานสารสน ERP (SAP)
7. วางแผน Implement ระบบงาน
8. ทำการ Control เปลี่ยนแปลง version ของระบบงาน
9. ให้คำแนะนำในเรื่อง SAP ERP Application ต่างๆของโรงพยาบาลให้กับผู้ใช้งาน
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสาร-ถ่ายทอด-ประสานงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรู้และทักษะในด้าน Special Application ,SAP,Microsoft SQL,Crystal Report
  • หากมีประสบการณ์ทาง Module SAP (MM Module) จะพิจารณาเป็นพิเศษ