Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก
2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี
3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี
4. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ จิตวิทยา
• มีประสบการณ์ในงานสวัสดิการพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ หรือในองค์กรที่มีการจัดสวัสดิการให้พนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร
• มีทักษะด้านการประสานงาน การวิเคราะห์ และการนำเสนองานดี
• มีทักษะในการใช้ MS Excel และ Power Point
• Service Mind และ Team Work