Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab
4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
5. จัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่
6. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้
7. Check list วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ
8. รับโทรศัพท์ และ ประสานงาน ทั่วไปทางโทรศัพท์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด
9. ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจเฉพาะรายการที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการได้ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลจากเทคนิคการแพทย์แล้ว ได้แก่
9.1 การตรวจ Bleeding Time
9.2 การตรวจ Clotting time
10. บันทึกและรวบรวมข้อมูลสถิติสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมนำเสนอผู้จัดการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการเจาะเลือด ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความสามารถในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สื่อสารดี