Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารสุขภาพบุคลากร (พยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกประกันของบุคลากรโรงพยาบาลให้ถูกต้อง
3. ประสานงานกับแพทย์ และสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพบุคลากร
4. วางแผนและจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ทางด้านร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health)
5. วางแผนดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเป็น Second Victim หรือบุคลากรที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาตามนโยบาย Mental Health ของโรงพยาบาลฯ
6. ประสานงานกับบริษัทประกันและจัดทำรายชื่อเข้า-ออกเพื่อปรับปรุงเบี้ยประกันสุขภาพ
7. บริหารจัดการสวัสดิการประเภทต่างๆ อาทิ กีฬาและนันทนาการ การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี
8. รายงานและสรุปข้อมูลด้านสุขภาพบุคลากรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
9. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. จบการศึกษาระดับปริญญทตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล หรือเคยทำงานด้านสวัสดิการพนักงานในธุรกิจโรงพยาบาล 2 ปีขึ้นไป