Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารเงินลงทุน (Investment Manager) จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. กำหนดกลยุทธ์ในทางการลงทุนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากกลยุทธ์ และนำเสนอผู้บริหารตัดสินใจ
2. วางแผนการลงทุนล่วงหน้า/การพยากรณ์ทางด้านการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารเงินลงทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
3. จัดทำและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แผนการลงทุนประจำเดือน เพื่อขออนุมัติการลงทุนประจำเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร
4. ติดตามและตรวจสอบ (Monitor) เงินในระบบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายภายในองค์กร
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) การประมาณการความต้องการเงินทุน (Financial Needs)
6. วิเคราะห์คำนวณ ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนระยะยาว
7. คาดการณ์เหตุการณ์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ การเมือง ในอนาคต ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนได้อย่างแม่นยำ
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการลงทุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
9. งานวิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, การเงินและธนาคาร, การวางแผนการเงินและการลงทุน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินลงทุน
- มีประสบการณ์การทำงาน เคยผ่านประสบการณ์งานด้านหลักทรัพทย์มาก่อน


คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 - หากมีใบรับรอง CISA Level 1 แล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ