Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เภสัชกรคลังยา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ตรวจสอบการตรวจรับยาให้ตรงกับใบตรวจรับพัสดุ/รายละเอียดของยาให้ถูกต้อง และการบันทึกรับยาในระบบให้ถูกต้อง เพื่อรับยาได้ครบถ้วนและถูกต้องตามความต้องการตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
2. ดูแลและดำเนินการให้มีการจัดเก็บยาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระบบ first expire first out (FEFO) การเก็บยาตามมาตรฐานอุณหภูมิและความชื้น ดูแลวันหมดอายุของยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
3. ตรวจสอบการบันทึกรับยาเข้า-ออกในคลังยาตามใบตรวจรับพัสดุและใบเบิกในระบบคอมพิวเตอร์ SAP เพื่อให้จำนวนยาในคลังครบถ้วนถูกต้อง พร้อมต่อการเบิงจ่าย และสามรถตรวจสอบได้
4. ดูแลการจัดจ่ายยาให้หน่วยงานที่ขอเบิกได้ถูกต้อง ทั้งจพนวน และคุณภาพของยา และทันเวลา
5. แจ้งประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ในเรื่อง ยาขาดคราว ยกเลิกจำหน่าย และรายการยาเข้าใหม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและวางแผนในการจ่ายยาผู้รับบริการ
6. ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับระบบงานยา ขั้นตอนการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หรือ 6 ปี และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล