Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Oncology) จำนวน 4 อัตรา
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด
3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4.มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

 

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งแล้ว
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีบุคลิกภาพดีมีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบวก
  • ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว