Positions News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารสุขภาพบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
กรุณา Login ก่อนสมัครงานตำแหน่งนี้ โดยกรอก เลขที่บัตรประชาชนและ รหัสผ่าน
ลักษณะงาน :
  งานประจำ (Full time)
รายละเอียดงาน :
1. ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากร
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกระบวนการดูแลสุขภาพบุคลากร
4. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
5. รายงานและสรุปข้อมูลด้านสุขภาพบุคลากรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, สาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานของธุรกิจโรงพยาบาล หรือการดูแลสุขภาพบุคลากร 2 ปีขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม :