Positions News & Events Q&A Contact HR
ค้นหาตำแหน่งงาน.
คำค้น:

หมวดหมู่:


 
Medical Services

 พยาบาล (สังกัดวิสัญญี)  2
 วิสัญญีพยาบาล  4
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-X Ray)  5
 พยาบาลวิชาชีพ (ICU: Surgery, Med)   10
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Med/Surgery)  3
 พยาบาลวิชาชีพ-ศูนย์ภูมิแพ้  1
 พยาบาลวิชาชีพ OPD-Surg (Part-time)  2
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Surgery)  8
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-GI)  2
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-นรีเวช)  2
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Pediatric)  8
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Oncology)  4
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-ศูนย์จักษุ)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Check Up)  2
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Ortho)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Cardio)  3
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Dent)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Cancer)  3
 พยาบาลวิชาชีพ (CCU)  5
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Med)  10
 พยาบาลวิชาชีพ (OR)  5
 ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  10
 
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงสายการแพทย์ (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารผลการปฎิบัติงานเเพทย์ (พยาบาล)  1
 นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)  5
 นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)  10
 หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรแพทย์ (พยาบาล)  1
 หัวหน้าหน่วยบริหารบุคลากรเเพทย์ (พยาบาล)  1
 นักกายภาพบำบัด   2
 ผู้ช่วยทันตแพทย์  5
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)  2
 ธุรการ (สายการแพทย์ Senior)  2
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์  2
 ธุรการ (สายการแพทย์)  2
 นักเทคนิเซียนไตเทียม  1
 Admission Coordinator (พยาบาล)  2
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับผู้ป่วย  2
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับผู้ป่วย (พยาบาล)  2
 เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วยใน (พยาบาล)  2
 Medical Coordinator (พยาบาล)  2
 Medical Coordinator  2
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (พยาบาล)  1
 
 
Support Services

 เภสัชกรคลังยา  1
 นักเทคนิคการแพทย์   1
 UR Nurse (เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรสุขภาพ)  1
 ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์  2
 พนักงานขับรถธุรการ  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน  2
 เจ้าหน้าที่ธุรการบริการผู้ป่วย (Secretary Ward)   1
 เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน (Customer Service)  2
 เภสัชกรวิชาการ  1
 หัวหน้าหน่วยงานคลังเวชภัณฑ์  1
 เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ป่วยและรับนัด (Call Center)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)  2
 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพ (Training Unit)  1
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   6
 ผู้ช่วยเภสัชกร(คลังยา)  1
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ  1
 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ  1
 
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน  1
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารรายได้และต้นทุน  1
 ผู้จัดการส่วนงบประมาณและแผน  1
 ผู้จัดการส่วนบัญชี  1
 หัวหน้างานบัญชีต้นทุน  1
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ  2
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  1
 เจ้าหน้าที่การเงิน  1
 Data Analysis   3
 เจ้าหน้าที่บริหารเงินลงทุน  2
 หัวหน้าส่วนการเงินรับ-จ่าย (ผู้ช่วยผู้จัดการ)  1
 หัวหน้าหน่วยงานงบประมาณ  1
 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)  4
 Pricing Analyst Officer  3
 เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ  1
 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร   3
 เจ้าหน้าที่การเงิน (Part-time)  2
 
 SAP BASIS  2
 SAP ABAP  4
 SAP HR  1
 SAP FI  1
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)  1
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (BI)   2
 
 เจ้าหน้าที่บริหารสุขภาพบุคลากร (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล  1
 
 เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด  1
 
 พนักงานคลังเวชภัณฑ์  1
 พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   1
 
 พนักงานเวชระเบียน  4
 นักศึกษาฝึกงาน  10