Positions News & Events Q&A Contact HR
ค้นหาตำแหน่งงาน.
คำค้น:

หมวดหมู่:


 
Medical Services

 วิสัญญีพยาบาล  3
 เภสัชกร   4
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Pediatric)  4
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Oncology)  4
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-ศูนย์จักษุ)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Ortho)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Cardio)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Dent)  1
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-รังสีรักษา)  1
 
 นักแก้ไขการพูด (Speech therapist)  2
 ผู้ช่วยวิสัญญีพยาบาล  2
 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  1
 Medical Coordinator (พยาบาล)  3
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับผู้ป่วย (พยาบาล)  3
 ผู้ช่วยทันตแพทย์  2
 เจ้าหน้าที่เทคนิคเชี่ยนจักษุ  1
 นักรังสีการแพทย์(รังสีวินิจฉัย)  5
 นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)  1
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)  2
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สายการแพทย์)  1
 นักเทคนิเซียนไตเทียม  1
 นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)  1
 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบหลักฐานทางการเเพทย์ (พยาบาล)  1
 Admission Coordinator (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารเตียง (พยาบาล)  1
 หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรแพทย์และนักเทคนิค(พยาบาล)  1
 นักเทคนิคการแพทย์   3
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ( พยาบาล )  1
 นักกำหนดอาหาร  1
 ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์  1
 
 
Support Services

 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-Cancer)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน  1
 เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน (Customer Service)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารข้อร้องเรียน  1
 เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ป่วยและรับนัด (Call Center)  2
 เจ้าหน้าที่ธุรการบริการผู้ป่วย (Secretary Ward)   2
 เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพงานสนับสนุนฯ  1
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)  1
 หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง (Senior RM )  1
 เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (พยาบาล)   1
 เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (ระบบเอกสาร)  1
 เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ( Coder)   1
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   1
 เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ  1
 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)  1
 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)  1
 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)   1
 เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Payroll)  1
 ผู้ช่วยเภสัชกร(คลังยา)  2
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสารสนเทศ (Security)  1
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศการแพทย์ (CIT)  2
 Application Support  1
 SAP FI  1
 SAP BASIS  1
 SAP ABAP  4
 เจ้าหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นอาวุโส (Programmer)  1
 
 พยาบาลวิชาชีพ (OR)  3
 เจ้าหน้าที่บริหารเงินลงทุน  1
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ  1
 เจ้าหน้าที่งบประมาณอาวุโส (Sr.Budget)  1
 เจ้าหน้าที่บัญชี ( GL)  1
 เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย  3
 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)  5
 ผู้จัดการส่วนงบประมาณและแผน  1
 ผู้จัดการส่วนบัญชี  1
 Pricing Analyst Officer  2
 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร   3
 ผู้จัดการส่วนงบประมาณและแผน  1
 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (BI)   1
 
 พนักงานคลังเวชภัณฑ์  2
 พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   3
 
 พนักงานจัดซื้อและพัสดุ  3
 พนักงานบุคคล  1
 พนักงานเวชระเบียน  3
 นักศึกษาฝึกงาน  10