Positions News & Events Q&A Contact HR
ค้นหาตำแหน่งงาน.
คำค้น:

หมวดหมู่:


 
Medical Services

 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-X Ray)  4
 วิสัญญีพยาบาล  1
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Med/Surgery)  10
 พยาบาลวิชาชีพ (ICU)  10
 พยาบาลวิชาชีพ (Recovery room)  2
 พยาบาลวิชาชีพ (OR)  3
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Onco)  2
 ผู้ช่วยพยาบาล  15
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบสิทธิ์ (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงสายการแพทย์ (พยาบาล)  2
 เจ้าหน้าที่สินไหม (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (ICN)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)  1
 หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง (Senior RM )  1
 
 เภสัชกรวิชาการ  1
 นักแก้ไขการพูด (Speech therapist)  2
 Admission Coordinator (พยาบาล)  4
 นักรังสีการแพทย์(รังสีวินิจฉัย)  3
 นักเทคนิเซียนไตเทียม  1
 นักกิจกรรมบำบัด  1
 เจ้าหน้าที่บริหารข้อร้องเรียน  1
 Medical Coordinator (พยาบาล)  5
 นักฟิสิกส์การเเพทย์  1
 นักจิตวิทยา  1
 นักกายภาพบำบัด   2
 นักตรวจการได้ยิน (Audiologist)  1
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ( พยาบาล )  1
 เจ้าหน้าที่บริหารผลปฎิบัติงานเเพทย์ (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วยใน  2
 เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (พยาบาล)   1
 ผู้ช่วยทันตแพทย์  2
 ผู้ช่วยเภสัชกร  1
 ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์  3
 
 
Support Services

 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ (ช่างไฟฟ้า)  2
 เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ  2
 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร   3
 เจ้าหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Programmer)  2
 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบหลักฐานทางการเเพทย์  1
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  1
 เจ้าหน้าที่งบประมาณอาวุโส (Sr.Budget)  1
 เจ้าหน้าที่บัญชี ( GL)  1
 เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย  3
 เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์  2
 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน  3
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ  1
 เจ้าหน้าที่บริหารผลปฎิบัติงานเเพทย์ (พยาบาล)  2
 เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องมือแพทย์   1
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับผู้ป่วย  1
 เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ(สนับสนุนทางการเเพทย์)  1
 หัวหน้างานวิศวกรรมบริการ (ช่างไฟฟ้า)  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการบริการผู้ป่วย (Secretary Ward)   1
 เจ้าหน้าที่บริหารการฝึกอบรมแพทย์และการศึกษา  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สายการแพทย์)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Payroll)  2
 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)  10
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   1
 Patient Accounting  1
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสารสนเทศ (Security)  1
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศการแพทย์ (CIT)  2
 Application Support  2
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (BI)   1
 SAP FI  1
 SAP BASIS  2
 SAP ABAP  3
 พนักงานจัดซื้อและพัสดุ  3
 พนักงานบุคคล  2
 พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   3
 พนักงานเวชระเบียน  1
 พนักงานขับรถธุรการ  1
 นักศึกษาฝึกงาน  10
 
 ผู้จัดการส่วนบัญชี  1