Positions News & Events Q&A Contact HR
ค้นหาตำแหน่งงาน.
คำค้น:

หมวดหมู่:


 
Medical Services

 พยาบาล (สังกัดวิสัญญี)  6
 ผู้ช่วยพยาบาลวิสัญญี  1
 วิสัญญีพยาบาล  6
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD)  10
 พยาบาลวิชาชีพ (ICU)   10
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD)  10
 พยาบาลวิชาชีพ (OR)   10
 ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  10
 
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงสายการแพทย์ (พยาบาล)  1
 เจ้าหน้าที่บริหารผลการปฎิบัติงานเเพทย์ (พยาบาล)  1
 นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)  6
 นักรังสีการแพทย์ (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)  1
 นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)  2
 หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรแพทย์ (พยาบาล)  1
 นักกายภาพบำบัด   2
 นักกิจกรรมบำบัด (Part-time)  1
 นักกายภาพบำบัด (Part-time)  3
 ผู้ช่วยทันตแพทย์  6
 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอด  1
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)  2
 ธุรการ (สายการแพทย์ Senior)  2
 นักเทคนิเซียนไตเทียม  2
 Admission Coordinator (พยาบาล)  2
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับผู้ป่วย (พยาบาล)  2
 เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วยใน (พยาบาล)  2
 Medical Coordinator (พยาบาล)  2
 
 
Support Services

 เภสัชกรคลังยา  1
 นักเทคนิคการแพทย์   1
 UR Nurse (เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรสุขภาพ)  1
 ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์  2
 เภสัชกร   10
 นักกำหนดอาหาร  1
 พนักงานขับรถธุรการ  1
 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน  2
 เจ้าหน้าที่ธุรการบริการผู้ป่วย (Secretary Ward)   3
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  1
 เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องมือแพทย์   1
 เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน (Customer Service)  2
 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์  1
 เภสัชกรวิชาการ  1
 หัวหน้าหน่วยงานคลังเวชภัณฑ์  1
 เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ป่วยและรับนัด (Call Center)  3
 เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพงานสนับสนุนฯ  1
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)  1
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   4
 ผู้ช่วยเภสัชกร(คลังยา)  1
 นักโภชนาการ  1
 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ  1
 
 Financial Control Director  1
 Digital Finance Manager  1
 Revenue and Cost Management Director  1
 Budget and Planning Manager  1
 Accounting Manager  1
 หัวหน้างานบัญชีต้นทุน  1
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ  2
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  1
 เจ้าหน้าที่การเงิน  1
 Data Analysis   3
 หัวหน้าส่วนการเงินรับ-จ่าย (ผู้ช่วยผู้จัดการ)  1
 หัวหน้าหน่วยงานงบประมาณ  1
 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)  4
 Pricing Analyst Officer  3
 เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ  1
 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบริหาร   5
 
 SAP BASIS  2
 SAP ABAP  4
 SAP HR  1
 SAP FI  1
 เจ้าหน้าที่สินทรัพย์ระบบสารสนเทศ  1
 Helpdesk  1
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (BI)   2
 
 เจ้าหน้าที่บริหารสุขภาพบุคลากร  1
 เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ   1
 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)  2
 
 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริการ  1
 พนักงานคลังเวชภัณฑ์  1
 พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   1
 
 เจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (ICN)  1
 พนักงานเวชระเบียน  2
 นักศึกษาฝึกงาน  10