i-Career : SiPH

Theme Design:      


เลขที่บัตรประชาชน    รหัสผ่าน
    
Home About us Positions Login News & Events Q&A Contact HR
คำค้น:

หมวดหมู่: 
 ตำแหน่งงาน : วิชาชีพทางการพยาบาล
 วิสัญญีพยาบาล  1 302
 พยาบาลวิชาชีพ (OPD-X Ray)  4 459
 พยาบาลวิชาชีพ (ICU)  10 399
 พยาบาลวิชาชีพ (Recovery room)  2 315
 ผู้ช่วยพยาบาล  15 347
 พยาบาลวิชาชีพ (OR)  3 337
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Onco)  2 278
 พยาบาลวิชาชีพ (IPD-Med/Surgery)  10 455
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านบริการผู้ป่วย
 เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วย (พยาบาล)  1 397
 นักกายภาพบำบัด   5 1800
 นักกิจกรรมบำบัด  1 333
 นักแก้ไขการพูด (Speech therapist)  2 291
 Admission Coordinator (พยาบาล)  6 369
 นักตรวจการได้ยิน (Audiologist)  1 258
 นักรังสีการแพทย์(รังสีวินิจฉัย)  2 257
 เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ป่วยและรับนัด (Call Center)  3 1233
 นักเทคนิเซียนไตเทียม  1 1842
 นักจิตวิทยาคลินิก  1 371
 พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   5 398
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านสนับสนุนการบริการผู้ป่วย
 นักฟิสิกส์การเเพทย์  1 377
 เภสัชกรวิชาการ  2 2208
 ผู้ช่วยทันตแพทย์  2 509
 ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)  2 472
 เจ้าหน้าที่ธุรการบริการผู้ป่วย (Secretary Ward)   1 1423
 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน  1 1174
 นักเทคนิคการแพทย์   2 771
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ  1 876
 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบหลักฐานทางการเเพทย์  1 465
 เจ้าหน้าที่สินไหม (พยาบาล)  1 212
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ (พยาบาล)  1 358
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (พยาบาล)  1 342
 เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  1 427
 เจ้าหน้าที่บริหารผลปฎิบัติงานเเพทย์ (พยาบาล)  1 281
 เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องมือเเพทย์  1 3297
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ( พยาบาล )  1 299
 ผู้ช่วยเภสัชกร  1 971
 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   1 423
 พนักงานสัญญาจ้าง   10 731
 นักศึกษาฝึกงาน  10 547
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านบัญชีและการเงิน
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  2 834
 เจ้าหน้าที่งบประมาณอาวุโส (Sr.Budget)  1 708
 เจ้าหน้าที่บัญชี ( GL)  1 1045
 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร   4 411
 เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย  3 2253
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Application Developer  1 417
 SAP PA (IS-H Med)  1 309
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสารสนเทศ (Security)  1 357
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศการแพทย์ (CIT)  2 398
 Application Support  1 420
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (BI)   1 419
 SAP FI  1 263
 SAP BASIS  2 284
 SAP ABAP  3 260
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านทรัพยากรบุคคล
 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training Officer)  1 770
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านบริการอาคารและสถานที่
 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ   2 1736
 พนักงานขับรถธุรการ  1 1718
 
 ตำแหน่งงาน : ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 เจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (ICN)  1 388
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)  1 404
 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)  1 905
 เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (พยาบาล)   1 353
 หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง (Senior RM )  1 845