Positions News & Events Q&A Contact HR
เปิดประตูสู่อาชีพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


             โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้น้องๆ นักศึกษา พร้อมบูธรับสมัครงาน  

     ภายใต้โครงการ "เปิดประตูสู่อาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต"  

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น.บริเวณห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6